Info ang kvalitetsarbetet

Stavby skolas uppdrag

Främja elevens lärande och personliga utveckling.
Överföra grundläggande värden och kulturarv.
Ge eleven studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap, kritiskt granska fakta och förhållande samt inse konsekvenser av olika alternativ.
Eleven ska ges tilltro till sin språkliga förmåga.
Främja elevens hälsa genom skapande arbete, lek och fysisk aktivitet.
Stimulera elevens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende för att främja entreprenörskap.
Undervisningen ska präglas av ett historiskt perspektiv, miljöperspektiv, internationellt perspektiv och etiskt perspektiv.

Stavby skolas verksamhetsidé

Vår bärande pedagogiska idé är att ta tillvara på F-9 perspektivet och vara en skola med en klar kunskapstråd från förskoleklass och genom hela grundskolan.

Vi ser den fina naturen runt skolan som en stor tillgång i arbetet med att utveckla vår naturprofil

Vi är en F-9 skola – där litenheten är storheten:

Den lilla skolan gör det är möjligt att bygga nära och goda relationer mellan lärare och elever.
Alla elever blir sedda och får känna att de lyckas.
Varje elev får stöd utifrån behov, eller extra stimulans och utmaningar i sitt lärande.
Kunskap, kreativitet och bildning är i fokus
Vi arbetar med SMILE för att skapa bästa möjliga miljö för lärande. Positiva beteenden förstärks genom uppmuntran

Stavby skolas nuläge

Skola med ca 120 elever från F-9 fördelade på 5 undervisningsgrupper.
Fritidshem med 53 barn
På skolan arbetar pedagoger, assistenter, fritidspersonal, lokalvårdare, bespisningspersonal, elevvårdsteam och skolledning.

Skolan bedriver utomhuspedagogik i skolträdgården och den närliggande miljön.
Skolan har goda förutsättningar till individualisering.

Skolan har ett fungerande skolråd, elevråd och en idrottsförening. En del av skolidrottsföreningen bedriver en schackklubb och schack finns även på schemat för vissa årskurser för att främja det matematiska tänkandet. Just nu har åk 4 deltagit i schackfyran och gått vidare till final i Västerås.

Vi arbetar med Smile-projektet som är ett projekt för systematisk tillpassning av inlärningsmiljön i skolan.

Vi har ett internationellt samarbete i form av utbyte med en skola i Österrike.
Skolan arbetar för att bli en hälsocertifierad skola.

Resultat

Prestation ställd i relation till uppdraget är det viktigaste måttet på framgång.

Våra resultat ska analyseras utifrån våra mål och valda arbetssätt och ligga till grund för prioriteringar och förbättringsåtgärder. Att gå från att arbeta med resultatutfall till prognoser är ett viktigt steg i en mål- och resultatstyrd verksamhet. Detta innebär att fortlöpande under skolåret följa verksamhetens resultatutveckling på ett systematiskt sätt och direkt vidta förbättringsåtgärder.

Här kan du läsa skolverkets information om SALSA »

Här kan du läsa skolverkets information om SIRIS »

Stavby skolas värderingar

Stavby skola – Lite mindre, mycket bättre

Eleverna blir sedda och bekräftade varje dag
Personalen bemöter eleverna med positivt ledarskap
Här har vi förväntningar på att elever alltid kan utveckla sitt lärande ännu mer

Stavby skolas arbetssätt

Som en av få skolor i Sverige arbetar Stavby skola med SMILE*) för att skapa bästa möjliga miljö för lärande. Det handlar om att leda arbetet genom att förstärka positiva beteenden med uppmuntran snarare än att fastna i tillrättavisningar och tjat. Med SMILE blir det mer tid för undervisning, större trivsel och eleverna blir bättre rustade för att möta de krav på social kompetens som yrkeslivet ställer idag.

*) En modell för systematisk anpassning av inlärningsmiljön.
S- social kompetens
M – mästring
I – inkludering
L – lärande
E – empati

Medarbetarskap

Texten är för närvarande under bearbetning

Ledarskap

Texten är för närvarande under bearbetning

Styrsystem och organisation

Texten är för närvarande under bearbetning

Ekonomi

Texten är för närvarande under bearbetning

Ett lärande förbättringsarbete

Bedöm nödvändigheten av ytterligare förbättringar.
Dokumentera processer.
Säkerställ den förbättrade kvaliten/"kvalitetsnivån".
Lär av det nya sättet att förbättra verksamheten.
Den nya förbättrade kvaliteten permanentas och sprids i verksamheten.

Planeringsarbetet

Genomför en problem och förbättringsanalys.
Identifiera/definiera och beskriv förbättringsområden och mål konkret.
Utse en eventuell projektgrupp.
Samla fakta/data-använd de bakomliggande orsakerna?
Prioritera orsaker till t ex problem som behöver lösas.
Utarbeta en plan för hur förbättringen ska göras i praktiken.
Vilken/vilka lösningar har vi?
Behöver t ex arbetssätten, förändras/förbättras?
Finns möjliga process förbättringar?

Årshjul
Augusti:

Schema: personligt schema och klasschema lämnas in till expeditionen
innan elever börjar (Skola 24)
Preliminärt kalendarium presenteras.
Skolstart. En festlig start på det nya läsåret.
Samarbetsdagar med syfte att utveckla elevernas känsla för samhörighet
September:

Föräldramöte
Utrymningsövning
Friidrott på Studenternas IP
Udda år friluftsövernattning för åk 8 och 9
Utvärdering av likabehandlingsplan
Oktober:

FN- dagen
Medarbetarsamtal
Simning
Revidering/fastställande av likabehandlingsplan
November:

Utvecklingssamtal
Vi i femman
December:

Advent i kyrkan
Luciafirande i bygdegården
Julpyssel med innebandyturnering
Julavslutning
Betygsinlämning
Omdömen

Januari:

Preliminärt kalendarium presenteras.
Analys av höstterminsresultaten
Handbollsturnering 3-4
Februari:

Nationella prov börjar
Vintersportdag åk 6-9, udda år vinterutfärd till naturskolan i
Hammarskog/skridsko och is i Fjällnora. Jämna år resa till
Kungsberget/Romme.
Mars:

Uppföljande medarbetarsamtal
Vintersportdag F-5
Intag till förskoleklass
Utvecklingssamtal
NP
April:

NP
Städdag med utelunch, vårbrasa och vårsånger
Maj:

Föräldramöte för blivande förskoleklasser
Orientering i Gåvsta 6-9
NP
Fotbollsturnering 6-9 Tuna/Gåvsta/Stavby
Organisation för kommande läsår.
Omdömen
Inrapportering av resultat
Juni:

Betygsinlämning
Fotbollsdag för hela skolan, Stavby IF.
Läsårsavslutning
Utvärdering av verksamheten i skola och på fritids.
Analys av resultat ochplanering av åtgärder
Preliminärt schema
Beställning av läromedel/material

Från ord till handling

Implementera/genomför den upprättade planen.
Instruera, träna och skapa delaktighet.
Vidta åtgärder efter det att vi identifierat och prioriterat orsaker till problem och förbättringsområden.
Dokumentera förbättringsarbetet för att ge bra förutsättningar för analys.

Analysera, utvärdera och följ upp resultaten gentemot uppsatta mål

Ledde åtgärderna till avsedda förbättringar/löste det problemen?
Blev det lyckat?
Har arbetsätt, strategier, planer och verktyg fungerat som vi tänkt?
Vad behöver omarbetas?

Mål för Stavby skola

En liten skola F-9 med idén att man går hela sin grundskoletid.
Goda relationer i en trygg och trivsam miljö.
En skola där alla elever får möjlighet att lyckas.
Fortsätta ligga över rikssnittet i meritvärde.
En skola där den röda tråden inte klipps av utan eleverna fullföljer sin skoltid hos oss.
Praktisk utepedagogik, i vår skolträdgård och vår fina utomhusmiljö, för att förstärka det teoretiska.
Internationell kontakt i språk.
Möjlighet till delaktighet och förutsättningar att påverka sitt skolarbete.
Höja nivån på elevernas kunskaper i svenska och matematik med hjälp av ett varierat arbetssätt.
Samarbete mellan skola och fritids.

Metoder:
Skolan arbetar med Smile för att skapa bästa arbetsmiljö för lärande. Metoden innebär att arbeta med att förstärka det positiva beteendet. Med Smile blir det mer tid för undervisning, elevernas trivsel ökar och de blir bättre på att samspela socialt med andra individer.

Utveckla arbetet med kompisgrupper.
Ett väl fungerande SMILE-arbete.

Stavby skolas vision

Stavby skola - Lite mindre, mycket bättre!

Vi är en stadielös skola med samsyn på barns lärande och utveckling. Vår undervisning bygger på ett arbetssätt som beaktar helhetssyn under elevernas skolgång och där alla elever skall lyckas.

Med "litenheten" är det möjligt att bygga nära goda relationer mellan lärare och elever. Alla elever blir sedda och får utifrån behov stöd eller extra stimulans och utmaningar i sitt lärande. Kunskap, kreativitet och bildning är i fokus, men skolan arbetar också för att träna alla elever i sociala färdigheter och ansvarstagande.

 

 

Uppdaterad: