Info ang kvalitetsarbetet

Stavby skolas uppdrag

Främja elevens lärande och personliga utveckling.
Överföra grundläggande värden och kulturarv.
Ge eleven studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap, kritiskt granska fakta och förhållande samt inse konsekvenser av olika alternativ.
Eleven ska ges tilltro till sin språkliga förmåga.
Främja elevens hälsa genom skapande arbete, lek och fysisk aktivitet.
Stimulera elevens kreativitet, nyfikenhet och självförtroende för att främja entreprenörskap.
Undervisningen ska präglas av ett historiskt perspektiv, miljöperspektiv, internationellt perspektiv och etiskt perspektiv.

Stavby skolas verksamhetsidé

Vår bärande pedagogiska idé är att ta tillvara på F-9 perspektivet och vara en skola med en klar kunskapstråd från förskoleklass och genom hela grundskolan.

Vi ser den fina naturen runt skolan som en stor tillgång i arbetet med att utveckla vår naturprofil

Vi är en F-9 skola – där litenheten är storheten:

Den lilla skolan gör det är möjligt att bygga nära och goda relationer mellan lärare och elever.
Alla elever blir sedda och får känna att de lyckas.
Varje elev får stöd utifrån behov, eller extra stimulans och utmaningar i sitt lärande.
Kunskap, kreativitet och bildning är i fokus
Vi arbetar med SMILE för att skapa bästa möjliga miljö för lärande. Positiva beteenden förstärks genom uppmuntran

Stavby skolas nuläge

Skola med ca 130 elever från F-9.
Fritidshem 
På skolan arbetar pedagoger, assistenter, fritidspersonal, lokalvårdare, bespisningspersonal, elevvårdsteam och skolledning.

Skolan bedriver utomhuspedagogik i skolträdgården och den närliggande miljön.
Skolan har goda förutsättningar till individualisering.

Skolan har ett fungerande skolråd, elevråd och en idrottsförening. En del av skolidrottsföreningen bedriver en schackklubb och schack finns även på schemat för vissa årskurser för att främja det matematiska tänkandet. 

Vi arbetar med Smile-projektet som är ett projekt för systematisk tillpassning av inlärningsmiljön i skolan.

Resultat

Prestation ställd i relation till uppdraget är det viktigaste måttet på framgång.

Våra resultat ska analyseras utifrån våra mål och valda arbetssätt och ligga till grund för prioriteringar och förbättringsåtgärder. Att gå från att arbeta med resultatutfall till prognoser är ett viktigt steg i en mål- och resultatstyrd verksamhet. Detta innebär att fortlöpande under skolåret följa verksamhetens resultatutveckling på ett systematiskt sätt och direkt vidta förbättringsåtgärder.

Stavby skolas värderingar

Stavby skola – Lite mindre, mycket bättre

Eleverna blir sedda och bekräftade varje dag
Personalen bemöter eleverna med positivt ledarskap
Här har vi förväntningar på att elever alltid kan utveckla sitt lärande ännu mer

Stavby skolas arbetssätt

Stavby skola arbetar med SMILE*) för att skapa bästa möjliga miljö för lärande. Det handlar om att leda arbetet genom att förstärka positiva beteenden med uppmuntran snarare än att fastna i tillrättavisningar och tjat. Med SMILE blir det mer tid för undervisning, större trivsel och eleverna blir bättre rustade för att möta de krav på social kompetens som yrkeslivet ställer idag.

*) En modell för systematisk anpassning av inlärningsmiljön.
S- social kompetens
M – mästring
I – inkludering
L – lärande
E – empati

 

Uppdaterad: